Lege nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii

banilor-actualizata la 30/04/2008


Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, a fost actualizata la dat de 30 aprilie 2008.

 Text actualizat la data de 30.04.2008. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 39/2003
- Legea nr. 230/2005
- O.U.G. nr. 135/2005
- Legea nr. 36/2006
- Legea nr. 405/2006
- Legea nr. 306/2007 publicata in MOF nr. 784 din 19/11/2007
- O.U.G. nr. 53/2008 publicata in MOF nr. 333 din 30/04/2008.

- Titlul actului a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 230/2005.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 CAPITOLUL I  Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege instituie masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor, precum si unele masuri privind prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism.
Art. 2. - In sensul prezentei legi:
a) prin spalarea banilor se intelege infractiunea prevazuta la art. 23;
a1) prin finantarea actelor de terorism se intelege infractiunea prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;
b) prin bunuri se intelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum si actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea;
c) prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 8, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
d) prin transferuri externe in si din conturi se intelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementarilor nationale in materie, precum si operatiunile de plati si incasari efectuate intre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei;
e) prin institutie de credit se intelege orice entitate care desfasoara una dintre activitatile definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007;
f) prin institutie financiara se intelege orice entitate, cu sau fara personalitate juridica, alta decat institutia de credit, care desfasoara una ori mai multe dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l) si n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, inclusiv oficiile postale si alte entitati specializate care presteaza servicii de transfer de fonduri si cele care desfasoara activitati de schimb valutar. Intra in aceasta categorie si:
1. asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sucursalele aflate pe teritoriul Romaniei ale asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari autorizati in alte state membre;
2. societatile de servicii de investitii financiare, consultantii de investitii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, operatorii de piata, operatorii de sistem, asa cum sunt definiti potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia;
g) prin relatie de afaceri se intelege relatia profesionala sau comerciala legata de activitatile profesionale ale persoanelor prevazute la art. 8 si despre care, la momentul initierii, se considera a fi de o anumita durata;
h) prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale;
i) prin banca fictiva se intelege o institutie de credit ori o institutie care desfasoara activitate echivalenta, inregistrata intr-o jurisdictie in care aceasta nu are o prezenta fizica, respectiv conducerea si administrarea activitatii si evidentele institutiei nu sunt situate in acea jurisdictie, si care nu este afiliata la un grup financiar reglementat;
j) prin furnizori de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice se intelege orice persoana fizica sau juridica care presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti:
1. constituie societati comerciale sau alte persoane juridice;
2. exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei societati in comandita ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceste functii ori calitati;
3. furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comerciala, o societate in comandita sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara;
4. are calitatea de fiduciar in derularea unor activitati fiduciare exprese sau a altor operatiuni juridice similare ori intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate;
5. actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana, alta decat o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de publicitate in conformitate cu legislatia comunitara sau cu standarde fixate la nivel international;
k) prin grup se intelege un grup de entitati, asa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007.
  Art. 21. - (1) In sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii directi ai familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.
(2) Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei legi, functii publice importante sunt:
a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
d) ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;
f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.
(3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.
(4) Membrii directi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt:
a) sotul/sotia;
b) copiii si sotii/sotiile acestora;
c) parintii.
(5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate ca:
a) impreuna cu una dintre persoanele prevazute la alin. (2) detin ori au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice ori au o relatie de afaceri stransa cu aceste persoane;
b) detin sau au o influenta semnificativa asupra unei persoane juridice ori entitati sau constructii juridice infiintate in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).
(6) Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta in sensul alin. (2), institutiile si persoanele prevazute la art. 8 nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.
Art. 22. - (1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie sau o operatiune.
(2) Notiunea de Çţbeneficiar realČO va include cel putin:
a) in cazul societatilor comerciale:
1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:
1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice. 

 CAPITOLUL II  Proceduri de identificare a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea banilor

  Art. 3. - (1) De indata ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 8 are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, va informa persoana desemnata conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul. Persoana desemnata va analiza informatiile primite si va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizarii.
(11) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de indata Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizarii operatiunilor prevazute la art. 28 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, comunicand si motivul pentru care s-a dispus solutia respectiva.
(2) Daca Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii pe o perioada de 48 de ore. In cazul in care cele 48 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi lucratoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operatiunii ramane blocata in contul titularului pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, dupa caz, pana la dispunerea altei masuri de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii.
(3) Daca Oficiul considera ca perioada prevazuta de alin. (2) nu este suficienta, poate solicita, motivat, inainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prelungirea suspendarii efectuarii operatiunii cu cel mult 72 de ore. In cazul in care cele 72 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi lucratoare. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate autoriza o singura data prelungirea solicitata sau, dupa caz, poate dispune incetarea suspendarii operatiunii. Decizia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se comunica de indata Oficiului.
(4) Oficiul trebuie sa comunice persoanelor prevazute la art. 8, in termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuarii operatiunii ori, dupa caz, masura prelungirii acesteia, dispusa de Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
(5) Daca Oficiul nu a facut comunicarea in termenul prevazut la alin. (4), persoanele la care se refera art. 8 vor putea efectua operatiunea.
(6) Persoanele prevazute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispozitiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
(7) Prevederile alin. (6) se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.
(8) Persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f) nu au obligatia de a raporta catre Oficiu informatiile pe care le primesc sau pe care le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul determinarii situatiei juridice a acestuia ori al apararii sau reprezentarii acestuia in cadrul unor proceduri judiciare ori in legatura cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor.
(9) Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevazute la alin. (1), (6) si (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Raportarile prevazute la alin. (6) si (7) se transmit Oficiului o data la 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.
(10) In cazul persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f), raportarile se fac catre persoanele desemnate de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligatia de a le transmite Oficiului in cel mult 3 zile de la primire. Informatiile se transmit Oficiului nealterate.
(11) Autoritatea Nationala a Vamilor comunica lunar Oficiului toate informatiile pe care le detine, potrivit legii, in legatura cu declaratiile persoanelor fizice privind numerarul in valuta si/sau in moneda nationala, care este egal sau depaseste limita stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la iesirea din Comunitate, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Comunitate. Autoritatea Nationala a Vamilor va comunica Oficiului de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore, toate informatiile legate de suspiciunile de spalare de bani sau finantare a terorismului ce sunt identificate in cursul activitatii specifice.
(12) Sunt exceptate de la obligatiile de raportare prevazute la alin. (6) urmatoarele operatiuni derulate in nume si pe cont propriu: intre institutii de credit, intre institutii de credit si Banca Nationala a Romaniei, intre institutii de credit si trezoreria statului, intre Banca Nationala a Romaniei si trezoreria statului. Prin hotarare a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, si alte exceptari de la cerintele de raportare prevazute la alin. (6), pe durata determinata.
   Art. 4. - (1) Persoanele prevazute la art. 8, care au cunostinta ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor, pot sa efectueze operatiunea fara informarea prealabila a Oficiului, daca tranzactia se impune a fi efectuata imediat sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate insa sa informeze Oficiul de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore, despre tranzactia efectuata, precizand si motivul pentru care nu au facut informarea, potrivit art. 3.
(2) Persoanele prevazute la art. 8, care constata ca o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate in contul unui client prezinta indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operatiunii in cauza, vor sesiza de indata Oficiul, daca exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.
   Art. 5. - (1) Oficiul poate cere persoanelor mentionate la art. 8, precum si institutiilor competente datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege. Informatiile in legatura cu sesizarile primite potrivit art. 3 si 4 sunt prelucrate si utilizate in cadrul Oficiului in regim de confidentialitate.
(2) Persoanele prevazute la art. 8 vor transmite Oficiului datele si informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.
(3) Secretul profesional si bancar la care sunt tinute persoanele prevazute la art. 8 nu sunt opozabile Oficiului.
(4) Oficiul poate face schimb de informatii, in baza reciprocitatii, cu institutii straine care au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau a finantarii actelor de terorism.
 Art. 6. - (1) Oficiul va proceda la analizarea si prelucrarea informatiilor, iar atunci cand se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, va sesiza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In situatia in care se constata finantarea unor acte de terorism, va sesiza de indata si Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a actelor de terorism.
(11) Identitatea persoanei fizice care, in conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita in cuprinsul sesizarii.
(2) Daca in urma analizarii si prelucrarii informatiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, Oficiul pastreaza informatiile in evidenta.
(3) Daca informatiile prevazute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza in cadrul Oficiului.
(4) Dupa primirea sesizarilor, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora.
(5) Oficiul are obligatia de a pune la dispozitie Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele si informatiile pe care le-a obtinut potrivit dispozitiilor prezentei legi.
(6) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitari potrivit alin. (4), vor comunica trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizarilor transmise, precum si cuantumul sumelor aflate in conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendarilor efectuate sau a masurilor asiguratorii dispuse.
(7) Oficiul va furniza persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8, precum si autoritatilor cu atributii de control financiar si celor de supraveghere prudentiala, printr-o procedura considerata adecvata, informatii generale privind tranzactiile suspecte si tipologiile de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism.
(71) Oficiul furnizeaza persoanelor prevazute la art. 8 lit. a) si b), ori de cate ori este posibil, in regim de confidentialitate, printr-o modalitate de comunicare securizata, informatii cu privire la clienti, persoane fizice si/sau juridice expuse la risc de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism.
(8) Dupa primirea rapoartelor privind tranzactiile suspecte, in cazul in care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de indata organul competent.
Art. 7. - Aplicarea, cu buna-credinta, a prevederilor art. 3-5 de catre persoane fizice si/sau juridice nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.
Art. 8. - Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice:
a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;
b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;
d) cazinourile;
e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;
f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);
h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
i) agentii imobiliari;
j) asociatiile si fundatiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
 Art. 81. - Persoanele prevazute la art. 8 sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.
 Art. 82. - Institutiile de credit nu vor intra in relatii de corespondent cu o banca fictiva sau cu o institutie de credit despre care se stie ca permite unei banci fictive sa ii utilizeze conturile si daca au astfel de relatii le vor termina.
 Art. 9. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 au obligatia sa stabileasca identitatea clientilor la initierea unor relatii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. In cazul in care exista vreo indoiala asupra imprejurarii ca un client actioneaza in nume sau in interes propriu sau daca este cert ca acesta nu actioneaza in nume sau in interes propriu, persoanele prevazute la art. 8 au obligatia sa ia toate masurile rezonabile pentru a obtine date despre identitatea reala a persoanei in numele sau in interesul careia actioneaza acest client, inclusiv de la Oficiu.
(2) Obligatia de identificare a clientilor este necesara si in cazul altor operatiuni decat cele la care se refera alin. (1), a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se desfasoara prin una sau mai multe operatiuni legate intre ele.
(3) De indata ce exista o suspiciune ca prin operatiune se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, persoanele prevazute la art. 8 vor proceda la identificarea clientilor si a persoanelor in numele sau in interesul carora acestia actioneaza, chiar daca valoarea operatiunii este mai mica decat limita minima prevazuta la alin. (2).
(4) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (2).
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si operatiunilor desfasurate intre persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.
(6) Autoritatile de supraveghere prudentiala a persoanelor prevazute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind masurile necesare pentru stabilirea identitatii clientilor in cazul operatiunilor desfasurate intre persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.
(7) Autoritatile de supraveghere prudentiala si cele de control financiar al persoanelor prevazute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind standardele de cunoastere a clientelei.
Art. 10. - (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:
a) in cazul persoanelor fizice - datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;
b) in cazul persoanelor juridice - datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
(2) In cazul persoanelor juridice straine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta in tranzactie, precum si o traducere in limba romana a documentelor autentificate de un birou al notarului public.
 Art. 11. - Abrogat.
Art. 12. - (1) Cerintele de identificare nu vor fi impuse societatilor de asigurari si reasigurari mentionate la art. 8, in legatura cu politele de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este, in echivalent lei, pana la 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie marite in asa fel incat sa depaseasca limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, in echivalent lei, se va cere identificarea clientilor.
(2) Cerintele de identificare a clientilor nu sunt obligatorii in cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obtinute in virtutea unui contract de munca sau datorita profesiei asiguratului, cu conditia ca polita sa nu poata fi rascumparata inainte de scadenta si sa nu poata fi folosita ca garantie sau colateral pentru obtinerea unui imprumut.
(3) Cerintele de identificare a clientilor nu se impun daca s-a stabilit ca plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o institutie de credit sau financiara din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei institutii de credit sau financiare dintr-un stat tert.
(4) Cerintele de identificare a clientului nu se impun daca acesta este o institutie de credit sau financiara din Romania, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursala dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei institutii de credit ori financiare dintr-un stat tert sau, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte de identificare similare cu cele prevazute de legea romana.
Art. 13. - (1) In fiecare caz in care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevazuta la art. 8, care are obligatia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
(2) Persoanele prevazute la art. 8 vor pastra evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioada de 5 ani de la efectuarea fiecarei operatiuni, intr-o forma corespunzatoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie.
Art. 14. - (1) Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate.
(11) Conducerea executiva a persoanelor juridice prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) si i) dezvolta politici interne si proceduri pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului si desfasurarea de programe de pregatire profesionala continua a angajatilor. Persoanele juridice prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) si i) desemneaza un ofiter de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementeaza procedurile de control pentru testarea sistemului.
(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (11) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea prezentei legi.
(3) Dispozitiile alin. (1), (11) si (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8 lit. k).
(4) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor stabilite potrivit alin. (11).
Art. 15. - Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) si persoanele prevazute la art. 8 vor intocmi pentru fiecare tranzactie suspecta un raport scris, in forma stabilita de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.
Art. 16. - (1) Abrogat.
(11) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor incheia cu Oficiul, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.
(2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism. Oficiul si autoritatile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevazute la art. 8.
 Art. 17. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica si se controleaza, in cadrul atributiilor de serviciu, de urmatoarele autoritati sau structuri:
a) autoritatile de supraveghere prudentiala, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii;
b) Garda Financiara, precum si orice alte autoritati cu atributii de control financiar-fiscal, conform legii;
c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f);
d) Oficiul, pentru toate persoanele prevazute la art. 8, cu exceptia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica si se controleaza de autoritatile si structurile prevazute la lit. a).
(2) Cand din datele obtinute rezulta suspiciuni de spalare a banilor, de finantare a actelor de terorism sau alte incalcari ale dispozitiilor prezentei legi, autoritatile si structurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de indata Oficiul.
(3) Oficiul poate efectua verificari si controale comune cu autoritatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
 Art. 18. - (1) Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia se mentine si dupa incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.
(2) Persoanele prevazute la art. 8 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii cu privire la sesizarea Oficiului.
(3) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii Oficiului si ai persoanelor prevazute la art. 8 a informatiilor primite, atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
(4) Savarsirea urmatoarelor fapte in exercitarea atributiilor de serviciu nu constituie o incalcare a interdictiei prevazute la alin. (2):
a) furnizarea de informatii autoritatilor competente prevazute la art. 17 si furnizarea de informatii in cazurile prevazute in mod expres de lege;
b) transmiterea de informatii intre institutiile de credit si institutiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori din state terte care apartin aceluiasi grup si aplica proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in prezenta lege si sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o maniera echivalenta celei reglementate prin prezenta lege;
c) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 8 lit. e) si f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori state terte care impun conditii echivalente cu cele prevazute in prezenta lege, care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul aceleiasi entitati juridice ori al aceleiasi structuri in care actionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;
d) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 8 lit. a), b), e) si f), situate in state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori state terte care impun cerinte echivalente cu cele din prezenta lege, in cazurile legate de acelasi client si de aceeasi tranzactie derulata prin doua sau mai multe dintre persoanele anterior mentionate, cu conditia ca acestea sa provina din aceeasi categorie profesionala si sa li se aplice cerinte echivalente in privinta secretului profesional si al protectiei datelor cu caracter personal.
(5) Atunci cand Comisia Europeana adopta o decizie prin care constata ca un stat tert nu indeplineste cerintele prevazute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevazute la art. 8 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite catre acest stat sau catre institutii ori persoane din statul in cauza informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.
(6) Nu se considera o incalcare a obligatiilor prevazute la alin. (2) fapta persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f) care, in conformitate cu prevederile statutare, incearca sa descurajeze un client sa desfasoare activitati ilicite.

CAPITOLUL III  Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

 Art. 19. - (1) Oficiul functioneaza ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti.
(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza, in conditiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(21) Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte:
a) la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art. 8;
b) din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta.
(3) In vederea exercitarii atributiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a carui organigrama se aproba prin hotarare a Guvernului.
(4) Oficiul este condus de un presedinte, numit de Guvern din randul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.
(5) Plenul Oficiului este structura deliberativa si de decizie, fiind format din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Bancii Nationale a Romaniei, Curtii de Conturi si Asociatiei Romane a Bancilor, numit in functie pe o perioada de 5 ani, prin hotarare a Guvernului.
(51) Activitatea deliberativa si de decizie prevazuta la alin. (5) se refera la lucrarile de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natura economico-administrativa plenul Oficiului se pronunta doar la solicitarea presedintelui.
(6) In exercitarea atributiilor sale plenul Oficiului adopta decizii cu votul majoritatii membrilor acestuia.
(7) Membrii plenului Oficiului trebuie sa indeplineasca, la data numirii, urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati si sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
b) sa aiba domiciliul in Romania;
c) sa aiba numai cetatenia romana;
d) sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
e) sa se bucure de o inalta competenta profesionala si morala nestirbita.
(8) Se interzice membrilor plenului Oficiului sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic.
(9) Functia de membru al plenului Oficiului este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
(10) Membrii plenului Oficiului au obligatia sa comunice de indata, in scris, presedintelui Oficiului aparitia oricarei situatii de incompatibilitate.
(11) In perioada ocuparii functiei membrii plenului Oficiului vor fi detasati, respectiv raportul de munca al acestora va fi suspendat, urmand ca la incetarea mandatului sa revina la functia detinuta anterior.
(12) In caz de vacanta a unui post in cadrul plenului Oficiului, conducatorul autoritatii competente va propune Guvernului o noua persoana, in termen de 30 de zile de la data vacantarii postului.
(13) Mandatul de membru al plenului Oficiului inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
e) la survenirea unei incompatibilitati;
f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
(14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate indeplini vreo functie in cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevazute la art. 8 in acelasi timp cu activitatea de salariat al Oficiului.
(15) Pentru functionarea Oficiului Guvernul va transmite in administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public si privat, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
(16) Oficiul poate participa la activitatile organismelor internationale de specialitate si poate fi membru al acestora.
Art. 20. - (1) Salarizarea membrilor plenului si a personalului Oficiului, nomenclatorul de functii, conditiile de vechime si studii pentru incadrarea si promovarea personalului sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(2) Membrii plenului si personalul Oficiului au toate drepturile si obligatiile prevazute in reglementarile legale mentionate in anexa la prezenta lege.
(3) Persoanele care, potrivit legii, gestioneaza informatii clasificate beneficiaza de un spor de 15% acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate.

CAPITOLUL IV  Raspunderi si sanctiuni

Art. 21. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.
Art. 22. - (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), (6) si (7) si la art. 4;
b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13-15 si la 17.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice.
(31) Pe langa sanctiunea prevazuta la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;
b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii agentului economic, pe o durata de la o luna la 6 luni;
c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, pe o durata de la o luna la 6 luni sau definitiv;
d) blocarea contului bancar pe o durata de la 10 zile la o luna;
e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
f) inchiderea unitatii.
(4) Contraventiile se constata si sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica de reprezentantii imputerniciti, dupa caz, de Oficiu sau de alta autoritate competenta, potrivit legii, sa efectueze controlul. In cazul in care controlul este efectuat de autoritatile de supraveghere, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti anume desemnati de respectivele autoritati.
(41) Pentru faptele prevazute la alin. (1), pe langa sanctiunile contraventionale se pot aplica de catre autoritatile de supraveghere si masuri sanctionatorii specifice, potrivit competentei acestora.
(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
   Art. 23. - (1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
(2) Abrogat.
(3) Tentativa se pedepseste.
(4) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii se aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 531 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
(5) Cunoasterea, intentia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevazute la alin. (1), pot fi deduse din circumstantele faptice obiective.
  Art. 231. - Persoana care a comis infractiunea prevazuta la art. 23, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor participanti la savarsirea infractiunii beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.
Art. 24. - Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
 Art. 241. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.
  Art. 25. - (1) In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism se aplica dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.
(2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.
(3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevazute la alin. (2) se confisca.
(4) Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal.
(6) Pentru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea masurilor asiguratorii prevazute de Codul de procedura penala.
 Art. 26. - In cazul infractiunilor prevazute la art. 23 si 24, precum si in cazul infractiunii de finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. Datele si informatiile se transmit la solicitarea scrisa a procurorului sau a organelor de cercetare penala, daca cererea acestora a fost autorizata de procuror, ori a instantelor de judecata.
 Art. 27. - (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului pot fi dispuse urmatoarele masuri:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor;
c) accesul la sisteme informatice.
d) livrarea supravegheata a sumelor de bani;
(2) Masura prevazuta la alin. (1) lit. a) poate fi dispusa de procuror pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, aceasta masura poate fi prelungita de procuror prin ordonanta motivata, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurii dispuse este de 4 luni.
(3) Masurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi dispuse de judecator, potrivit dispozitiilor art. 911-916 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.
(4) Procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, in conditiile prevazute la alin. (1).
(5) Masura prevazuta la alin. (1) lit. d) poate fi dispusa de procuror si este autorizata prin ordonanta motivata care trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 203 din Codul de procedura penala, urmatoarele:
a) indiciile temeinice care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;
b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii;
c) timpul si locul efectuarii livrarii sau, dupa caz, itinerarul ce urmeaza a fi parcurs in vederea efectuarii livrarii, daca acestea sunt cunoscute;
d) datele de identificare a persoanelor autorizate sa supravegheze livrarea.
  Art. 271. - In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finantare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea faptuitorilor, investigatori sub acoperire, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.
  Art. 272. - (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie trimite trimestrial Oficiului copii ale hotararilor judecatoresti definitive privind infractiunea prevazuta la art. 23.
(2) Oficiul tine evidenta statistica a persoanelor condamnate pentru infractiunea prevazuta la art. 23.

CAPITOLUL V  Dispozitii finale

Art. 28. - Identificarea clientilor, potrivit art. 9, se va face de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 29. - Limitele minime ale operatiunilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. b) si e) si limitele maxime ale sumelor prevazute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, la propunerea Oficiului.
 Art. 30. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare si functionare.
   Art. 31. - Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 si 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) si (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(3) si (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2)-(7), art. 29, art. 31 alin. (1) si (3), art. 32, art. 33 alin. (1) si (2), art. 34, art. 35 alin. (1) si (3), art. 37 alin. (1)-(3) si (5), precum si ale art. 39 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, si ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2005/60/CE in ceea ce priveste definitia persoanelor expuse politic si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.
Nr. 656.

Aceasta reproducere este conforma cu originalul.

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe
Acest site foloseste Cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre Termeni si conditii, Politica GDPR

Sunt de acord