Legea 247/2005


(Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.)

TITLUL I
Modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Art. I. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

Art. 1. - (1) Imobilele preluate in mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat in baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, in natura, in conditiile prezentei legi. (2) În cazurile in care restituirea in natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: -(21) Masurile reparatorii prin echivalent constand in compensare cu alte bunuri sau servicii, se acorda prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii. Masurile reparatorii in echivalent constand in despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii investite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii." 3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "a) imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare;" 4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice in baza Decretului nr. 410/1948 privind donatiunea unor intreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donatiile facute statului s.a., neincheiate in forma autentica, precum si imobilele donate statului sau altor persoane juridice, incheiate in forma autentica prevazuta de art. 813 din Codul Civil, in acest din urma caz daca s-a admis actiunea in anulare sau in constatarea nulitatii donatiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila; d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor masuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;" 5. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins: "d1) imobilele considerate a fi fost abandonate, in baza unei dispozitii administrative sau a unei hotarari judecatoresti pronuntate in temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;" 6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. - (1) În cazul in care restituirea este ceruta de mai multe persoane indreptatite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constata sau se stabileste in cote-parti ideale, potrivit dreptului comun." 7. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice indreptatite." 8. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) De cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la Cap. III, profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cerere de restituire." 9. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 5. - Nu sunt indreptatite la restituire in natura sau la masuri reparatorii in echivalent persoanele care au primit despagubiri potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania privind reglementarea problemelor financiare in suspensie, enumerate in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta lege." 10. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6. - (1) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se inteleg terenurile, cu sau fara constructii, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si bunurile mobile devenite imobile prin incorporare in aceste constructii." 11. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: "(3) În situatia prevazuta la alin. (2), restituirea in natura se va dispune prin decizia sau dispozitia unitatii detinatoare. (4) În situatia in care utilajele si instalatiile solicitate sunt evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), dupa stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitatii implicate in privatizare se vor propune acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 12. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: "(3) În situatia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane indreptatite dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, si cel deal doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masurile abuzive aratate la art. 2 alin. (1), se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii. (4) În cazurile prevazute la alin. (3) daca restituirea in natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent."
13. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 8. - (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive sau la data notificarii, precum si cele al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, aprobata cu completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare." 14. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004. (4) Regimul juridic al imobilelor care au apartinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale." 15. La articolul 9, alineatul (2) se abroga. 16. La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 10. - (1) În situatia imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost demolate total sau partial, restituirea in natura se dispune pentru terenul liber si pentru constructiile ramase nedemolate, iar pentru constructiile demolate si terenurile ocupate masurile reparatorii se stabilesc prin echivalent." 17. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) În cazul in care pe terenurile pe care s-au aflat constructii preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii, autorizate, persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii se stabilesc in echivalent." 18. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
"(31) Se restituie in natura inclusiv terenurile fara constructii afectate de lucrari de investitii de interes public aprobate, daca nu a inceput constructia acestora, ori lucrarile aprobate au fost abandonate. (32) Se restituie in natura si terenurile pe care, ulterior preluarii abuzive, s-au edificat constructii autorizate care nu mai sunt necesare unitatii detinatoare, daca persoana indreptatita achita acesteia o despagubire reprezentand valoarea de piata a constructiei respective, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare." 19. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) În cazul imobilelor preluate in mod abuziv si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitati naturale, persoana indreptatita beneficiaza de restituirea in natura pentru terenul liber. Daca terenul nu este liber, masurile reparatorii pentru acesta se stabilesc in echivalent." 20. La articolul 10, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si imobilelor rechizitionate in baza Legii nr. 139/1940 si ale caror constructii edificate pe acestea au fost distruse in timpul razboiului, daca proprietarii nu au primit despagubiri." 21. La articolul 10, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Valoarea corespunzatoare a constructiilor preluate in mod abuziv si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului." 22. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Valoarea terenurilor, precum si a constructiilor nedemolate preluate in mod abuziv, care nu se pot restitui in natura, se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare." 23. La articolul 10, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) În situatiile prevazute la alin. (1), (2) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 24. La articolul 10, alineatul (9) se abroga. 25. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 11. - (1) Imobilele expropriate si ale caror constructii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui in natura persoanelor indreptatite, daca nu au fost instrainate, cu respectarea dispozitiilor legale. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare." 26. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) În cazul in care constructiile expropriate au fost demolate partial sau total, dar nu s-au executat lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie in natura cu constructiile ramase, iar pentru constructiile demolate masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. Daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea diferentei dintre valoarea despagubirii primite si valoarea constructiilor demolate asa cum a fost calculata in documentatia de stabilire a despagubirilor, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislatiei in vigoare." 27. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) În cazul in care constructiile expropriate au fost integral demolate si lucrarile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera, pentru cea ocupata de constructii noi, autorizate, cea afectata servitutilor legale si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. Dispozitiile art. 10 alin. (3), (31), (32) si (4) se vor aplica in mod corespunzator." 28. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Valoarea constructiilor expropriate si demolate se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare in functie de volumul de informatii puse la dispozitia evaluatorului." 29. La articolul 11, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Valoarea constructiilor expropriate, care nu se pot restitui in natura si a terenurilor aferente acestora se stabileste potrivit valorii de piata de la data solutionarii notificarii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare." 30. La articolul 11, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) În situatiile prevazute la alin. (2), (3) si (4), masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 31. La articolul 11, alineatul (9) se abroga. 32. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 12. - (1) În situatia imobilelor detinute de stat, de o organizatie cooperatista, sau de orice alta persoana juridica dintre cele prevazute la art. 20 alin. (1), (2) si (3), daca persoana indreptatita a primit o despagubire, restituirea in natura este conditionata de rambursarea unei sume reprezentand valoarea despagubirii primite, actualizata cu coeficientul de actualizare stabilit." 33. La articolul 12, alineatele (2) - (4) se abroga. 34. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct.2 care face parte integranta din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioada de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locatiune pentru imobilele restituite in natura avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. b) pct.1, se prelungesc de drept pentru o perioada de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului." 35. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14. - (1) Daca imobilul restituit prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege sau prin hotarare judecatoreasca face obiectul unui contract de locatiune, concesiune, locatie de gestiune sau asociere in participatiune, noul proprietar se va subroga in drepturile statului sau ale persoanei juridice detinatoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, daca aceste contracte au fost incheiate potrivit legii." 36. La articolul 14, alineatul (2) se abroga. 37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 16. - (1) În situatia imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) care face parte integranta din prezenta lege, necesare si afectate exclusiv si nemijlocit activitatilor de interes public, de invatamant, sanatate, ori social9 culturale, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie imobilul in proprietate cu obligatia de a-i mentine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani, pentru cele aratate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, dupa caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispozitiei, pentru cele aratate la pct. 1 si 2 din anexa nr. 2 lit. a). (2) În acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine detinatorilor. (3) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile restituite in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate. (4) În cazul in care proprietarul pune la dispozitie un alt imobil corespunzator, care respecta normele si cerintele legale incidente desfasurarii in conditii adecvate a activitatii prevazute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, in termen de 90 de zile, sa procedeze la eliberarea acestuia." 38. La articolul 16, alineatul (5) se abroga. 39. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 17. - (1) Locatarii imobilelor avand destinatiile aratate in anexa nr. 2 lit. a) si lit. b) pct. 1, care face parte integranta din prezenta lege, au drept de preemtiune la cumpararea acestora." 40. La articolul 18, litera c) se abroga. 41. La articolul 18, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: -d) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor legale." 42. Dupa articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 181, cu urmatorul cuprins:

Art. 181. - (1) În situatia imobilelelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, noi corpuri a caror arie desfasurata insumeaza peste 100% din aria desfasurata initial si daca partile nu convin altfel, fostilor proprietari li se acorda sau, dupa caz, propun masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv. (2) În situatia imobilelelor-constructii care fac obiectul notificarilor formulate potrivit procedurilor prevazute la cap. III si carora le-au fost adaugate, pe orizontala si/sau verticala, in raport cu forma initiala, corpuri suplimentare de sine-statatoare, fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, li se restituie, in natura, suprafata detinuta in proprietate la data trecerii in proprietatea statului. (3) Detinatorul suprafetei adaugate imobilului preluat are drept de preemtiune la cumpararea suprafetei restituite fostului proprietar sau, dupa caz, mostenitorului acestuia, dispozitiile art. 17 fiind aplicabile in aceste situatii indiferent de calitatea detinatorului. (4) Noul proprietar al suprafetei restituite in proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemtiune la cumpararea suprafetei adaugate imobilului dupa trecerea acestuia in proprietatea statului, dispozitiile art. 17 alin. (2) si (3) fiind aplicabile in mod corespunzator." 43. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) În cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinta, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul la masuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenta dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si valoarea corespunzatoare a imobilului." 44. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) În cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 45. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) În situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti." 46. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20. - (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare." 47. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Dupa emiterea deciziei de restituire in natura a imobilelor, organele de conducere ale societatilor comerciale prevazute la alin. (1) si (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit si la recalcularea patrimoniului. Cota de participatie a statului sau a autoritatii administratiei publice ori, dupa caz, a organizatiei cooperatiste se va diminua in mod corespunzator cu valoarea bunului imobil restituit." 48. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) În cazul imobilelor detinute de unitatile administrativ-teritoriale restituirea in natura sau prin echivalent catre persoana indreptatita se face prin dispozitia motivata a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti ori, dupa caz, a presedintelui Consiliului Judetean." 49. La articolul 20, alineatul (4) se abroga. 50. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisa instrainarea, concesionarea, locatia de gestiune, asocierea in participatiune, ipotecarea, locatiunea, precum si orice inchiriere sau subinchiriere in beneficiul unui nou chirias, schimbarea destinatiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau constructii notificate potrivit prevederilor prezentei legi." 51. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, dupa caz, ale calitatii de asociat sau actionar al persoanei juridice, precum si, in cazul mostenitorilor, cele care atesta aceasta calitate si, dupa caz, inscrisurile care descriu constructia demolata si orice alte inscrisuri necesare evaluarii pretentiilor de restituire decurgand din prezenta lege, pot fi depuse pana la data solutionarii notificarii." 52. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu urmatorul cuprins:

Art. 221. - (1) În absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar." 53. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Proprietarii carora, prin procedurile administrative prevazute de prezenta lege, le-au fost restituite in natura imobilele solicitate vor incheia cu detinatorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei/dispozitiei de restituire, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului." 54. La articolul 23, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile si dispozitiilor emise de primari ori, dupa caz, de presedintii consiliilor judetene potrivit art. 20 alin. (3)." 55. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 24. - (1) Daca restituirea in natura nu este posibila, detinatorul imobilului sau, dupa caz, entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, este obligata ca, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, in termenul prevazut la art. 23 alin. (1) sa acorde persoanei indreptatite in compensare alte bunuri sau servicii ori sa propuna acordarea de despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, in situatiile in care masura compensarii nu este posibila sau aceasta nu este acceptata de persoana indreptatita." 56. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul imobilelor instrainate de persoanele juridice prevazute la art. 20 alin. (1), (2) si (3)." 57. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se abroga. 58. La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
"(31) Decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura, poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al entitatii investite cu solutionarea notificarii, in termen de 30 de zile de la comunicare. (32) În cazul in care dispozitia motivata de solutionare a cererii de restituire in natura este atacata in justitie de persoana indreptatita, in functie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispozitia va adopta o pozitie procesuala raportata la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispozitia, va decide, motivat, de la caz la caz, daca va exercita caile de atac prevazute de lege, in cazul solutiilor date de instantele de judecata." 59. La articolul 24, alineatele (6), (7) si (8) se abroga. 60. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 27. - (1) Pentru imobilele evidentiate in patrimoniul unor societati comerciale privatizate, altele decat cele prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), persoanele indreptatite au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, corespunzatoare valorii de piata a imobilelor solicitate." 61. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care imobilele au fost instrainate." 62. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: -(2) În situatia imobilelor prevazute la alin. (1) si (11), masurile reparatorii in echivalent se propun de catre institutia publica care efectueaza sau, dupa caz, a efectuat privatizarea, dispozitiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator." 63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II - a se modifica si va avea urmatorul cuprins: -În acest caz, masurile reparatorii in echivalent vor consta in compensare cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei indreptatite sau despagubiri acordate in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 64. La articolul 27, alineatul (4) se abroga. 65. Articolul 28 se abroga. 66. Articolul 29 se abroga. 67. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 32. - (1) Persoanele aratate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despagubiri in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv." 68. La articolul 32, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Masurile reparatorii prin echivalent prevazute la alin. (1) se vor propune, dupa stabilirea valorii recalculate a actiunilor, prin decizia motivata a institutiei publice implicate in privatizarea societatii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, dupa caz, prin ordin al ministrului finantelor publice, in cazul in care societatea comerciala care a preluat patrimoniul persoanei juridice nationalizate nu mai exista, nu poate fi identificata, ori nu a existat o asemenea continuitate." 69. La articolul 32, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica si a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, in cazul in care bilantul este anterior acesteia." 70. La articolul 32, alineatele (7) si (8) se abroga. 71. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 33. - (1) În situatia imobilelor-constructii demolate, notificarea formulata de persoana indreptatita se solutioneaza potrivit art. 10 sau 11 prin dispozitia motivata a primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza sa aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti." 72. La articolul 33, alineatul (2) se abroga. 73. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 41. - Încalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, contraventionala, civila sau penala." 74. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si emiterea deciziei sau a dispozitiei continand propunerea de acordare a despagubirilor in conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, intocmita in lipsa inscrisurilor prevazute la alin. (1) si (2)." 75. Dupa articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 451, 452 si 453 cu urmatorul cuprins:

Art. 451. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a autoritatii administratiei publice centrale sau locale, a institutiei sau, dupa caz, a societatii, regiei autonome ori a organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii. (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) tergiversarea nejustificata a solutionarii notificarii persoanei indreptatite; b) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (2) teza a II - a; c) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (3); d) incalcarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (41); e) incalcarea interdictiei de instrainare, prevazuta la art. 20 alin.(41). 16 (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) - d) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevazute la alin. (2) lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. (4) În cazul regiilor autonome, societatilor comerciale prevazute la art. 20 alin. (1) si (2), organizatiilor cooperatiste, ministerelor si altor institutii publice centrale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor revin Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. (5) În cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv prefectului municipiului Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (6) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (5) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. În masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute la alin. (5) va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.

Art. 452. - Dispozitiile art. 451 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 453. - Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 23 alin. (41) atrage obligatia detinatorului caruia ii revine aceasta obligatie de a plati noului proprietar o suma calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului restituit." 76. La articolul 48, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Sub sanctiunea nulitatii absolute, este interzisa instrainarea in orice mod a imobilelor dobandite in baza Legii nr. 112/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunilor formulate de persoanele indreptatite fosti proprietari sau, dupa caz, mostenitori ai acestora, potrivit art. 50." 77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumeroteaza si devine anexa nr. 1. 17 78. Dupa anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu urmatorul cuprins:
"Anexa nr. 2 a) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicata 1. Imobile ocupate de unitati si institutii de invatamant din sistemul de stat (gradinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de invatamant superior) 2. Imobile ocupate de unitati sanitare si de asistenta medico-sociale din sistemul public (crese, camine-spital pentru batrani, spitale, centre de plasament, case de copii) 3. Imobile ocupate de institutii publice (administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, parchete, judecatorii, tribunale, curti de apel, sedii de politie si inspectorate judetene, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurari de sanatate, primarii, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare) 4. Imobile ocupate de institutii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee) b) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicata 1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal inregistrate 2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate in Romania si imobile ocupate de personalul acestora."

Art. II. - (1) Deciziile sau dispozitiile ori, dupa caz, ordinele conducatorilor autoritatilor administratiei publice centrale, avand ca obiect acordarea de masuri reparatorii in echivalent pentru imobilele prevazute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse de prezentul titlu, emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si nevalorificate, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) Hotararea pronuntata de prima instanta poate fi atacata cu recurs la curtea de apel.

Art. III. - Actele juridice de instrainare avand ca obiect imobile cu destinatia de locuinta, incheiate dupa 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevazute de art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare, si care nu au fost atacate in instanta in conditiile art. 46 alin (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui raza teritoriala se afla imobilul notificat in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului titlu sau, dupa caz, de la data luarii la cunostinta a incheierii contractului.

Art. IV. - (1) În cazul in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatea comerciala prevazuta la art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, si-a incetat activitatea ca persoana juridica, competenta de solutionare a cererii de restituire revine entitatii care a exercitat, in numele statului, calitatea de actionar la respectiva societate comerciala. (2) În situatia prevazuta la alin. (1) dispozitiile art. 27 alin. (1), (11) si (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile aduse prin prezentul titlu, se vor aplica in mod corespunzator.

Art. V. - (1) Notificarile nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului titlu, avand ca obiect constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si pentru terenurile prevazute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata.

Art. VI. - Imobilele instrainate cu incalcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicata, se restituie in natura. 19

Art. VII. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata, dandu-se textelor o noua renumerotare. 20

TITLUL II
Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: -

Art. 1. - (1) Imobilele care au apartinut cultelor religioase din Romania si au fost preluate in mod abuziv, cu sau fara titlu, de statul roman, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decat lacasele de cult, aflate in proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau in patrimoniul unei persoane juridice din cele prevazute la art. 11 , se retrocedeaza fostilor proprietari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta. (2) Sunt imobile, in sensul prezentei ordonante de urgenta, constructiile existente in natura, impreuna cu terenurile aferente lor, situate in intravilanul localitatilor, cu oricare dintre destinatiile avute la data preluarii in mod abuziv, precum si terenurile aflate la data preluarii abuzive in intravilanul localitatilor, nerestituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Adaugirile aduse constructiilor se preiau cu plata, numai daca acestea nu depasesc 50% din aria desfasurata actuala. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, consideranduse imobil nou in raport cu cel preluat. Nu se includ in aceasta categorie lucrarile de reparatii curente, capitale, consolidari, modificari ale compartimentarii initiale, imbunatatiri functionale si altele asemenea. (6) În cazul in care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitati de interes public din invatamant sau sanatate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligatia de a mentine afectatiune pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. În aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii in cuantumul stabilit prin hotarare a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de intretinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor. 21 (7) O data cu imobilele retrocedate in natura se restituie si bunurile mobile, daca acestea au fost preluate impreuna cu imobilul respectiv si daca acestea mai exista la data depunerii cererii de retrocedare. Detinatorul actual al imobilului, la solicitarea si in prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente in imobil, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectarii acestui termen se va urma procedura prevazuta la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata." 2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: -(11) Regimul juridic al imobilelor care au destinatia de lacas de cult va fi reglementat prin lege speciala." 3. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23) si (24), cu urmatorul cuprins: -(21) În cazul in care terenul este ocupat partial, persoana indreptatita poate obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libere, pentru cea ocupata de constructii noi, pentru cea necesara in vederea bunei utilizari a acestora si pentru cea afectata unor amenajari de utilitate publica, masurile reparatorii stabilindu-se in echivalent. În cazul in care terenul este ocupat in totalitate, pentru acesta se vor stabili masuri reparatorii in echivalent. De asemenea, se retrocedeaza in natura terenurile pe care s-au ridicat constructii usoare sau demontabile. (22) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate in natura se stabileste potrivit valorii de circulatie la momentul emiterii deciziei, stabilita potrivit standardelor intentionale de evaluare. (23) Pentru situatiile prevazute la alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masuri reparatorii in echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor. (24) În situatia in care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se afla in domeniul public al statului sau al unei unitati administrativteritoriale, acesta urmeaza a fi scos din domeniul public, potrivit dispozitiilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare." 22 4. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins: -

Art. 11. - (1) Imobilele - terenuri si constructii - preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, in natura, prin decizia organelor de conducere ale unitatii detinatoare. Cota de participare a statului sau a autoritatii administratiei publice centrale sau locale se va diminua in mod corespunzator cu valoarea imobilului retrocedat, procedandu-se la reducerea capitalului social si la recalcularea patrimoniului. (2) În situatiile prevazute la alin.(1) Comisia speciala de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitatii detinatoare, care are obligatia de a o solutiona in termen de 60 de zile de la data completarii dosarului. (3) Prevederile alin. (2), (21), (22) si (7) ale art. 1 se aplica in mod corespunzator. (4) Pentru situatiile prevazute la art.1 alin. (21) in care nu se poate dispune retrocedarea in natura, se vor acorda masurile reparatorii in echivalent prevazute de legea speciala sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre unitatea detinatoare prevazuta la alin.(1), cu acordul persoanei indreptatite. (5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care statul sau o autoritate publica centrala sau locala actionar sau asociat minoritar al unitatii care detine imobilul, daca valoarea actiunilor sau partilor sociale detinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzatoare a imobilului a carui restituire in natura este ceruta. (6) Deciziile prevazute la alin.(1) pot fi atacate la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora." 5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: -c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care va avea calitatea de presedinte al comisiei; e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relatii Interetnice." 23 6. La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: -(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. " 7. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: -(41) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, care asigura secretariatul tehnic al acesteia, beneficiaza de indemnizatie de sedinta reprezentand 50% din salariul de incadrare sau, dupa caz, din indemnizatia lunara; intr-o luna se poate acorda o singura indemnizatie, indiferent de numarul sedintelor de lucru." 8. La articolul 2, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: -(5) Comisia speciala de retrocedare sau, dupa caz, unitatea detinatoare prevazuta la art.11 va analiza documentatia prezentata de solicitanti pentru fiecare imobil si va dispune, prin decizie motivata, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, daca se apreciaza ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea masurilor reparatorii in echivalent, in conditiile stabilite prin legea speciala. În situatia in care imobilul este inscris in Lista monumentelor istorice, in decizia de retrocedare se va mentiona ca proprietarul are drepturile si obligatiile prevazute de lege. (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestatie la instanta de contencios administrativ in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004." 9. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins: -(7) Ministerele, prefecturile, primariile, serviciile de cadastru si birourile de carte funciara, precum si celelalte institutii publice au obligatia de a furniza, la cererea scrisa a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, in termen de 30 de zile, informatii privind situatia juridica a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, in vederea fundamentarii deciziilor. (8) În cazul in care detinatorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul solicitat, la cererea scrisa a 24 Comisiei speciale de retrocedare, este obligata sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice, in termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia." 10. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21), (22) si (23) cu urmatorul cuprins: -(21) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune inceputuri de dovada scrisa, declaratii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum si orice acte care, coroborate, intemeiaza prezumtia existentei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluarii abuzive. (22) În absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive. (23) În aplicarea prevederilor alin. (22) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusa ca detine imobilul sub nume de proprietar." 11. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobandeste pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitatii detinatoare prevazute la art. 11 sau a hotararii judecatoresti ramase definitive, dupa caz." 12. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: -(21) În cazul contractelor de locatiune care au ca obiect spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta noul proprietar se va subroga in drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioada de maximum 5 ani potrivit dispozitiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), daca aceste contracte au fost incheiate cu respectarea legii." 13. La articolul 4, alineatul (3) se abroga. 14. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: -(4) Litigiile legate de eventualele imbunatatiri aduse imobilelor care se retrocedeaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta de catre fostii 25 detinatori, precum si cele legate de aplicarea alin. (21) al art. 4, vor fi solutionate in conditiile legii." 15. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: -(5) Masurile reparatorii in echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul si procedura de acordare a despagubirilor." 16. Dupa articolul 4, se introduc doua noi articole, articolele 41 si 42, cu urmatorul cuprins:

Art. 41. - (1) În cazul in care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta au fost instrainate legal dupa data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea masurilor reparatorii in echivalent potrivit art.4 alin.(5). (2) Actele juridice de instrainare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta sunt lovite de nulitate absoluta daca au fost incheiate cu incalcarea dispozitiilor imperative ale legilor in vigoare la data instrainarii. (3) În cazul actiunilor formulate potrivit dispozitiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare inceputa in temeiul prezentei ordonante de urgenta este suspendata pana la solutionarea acelor actiuni prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Persoana indreptatita va instiinta de indata Comisia speciala de retrocedare. (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si in cazul actiunilor in curs de judecata, persoana indreptatita putand alege calea acestei ordonante de urgenta, renuntand la judecarea cauzei sau solicitand suspendarea cauzei.

Art. 42. - (1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, pana la solutionarea procedurilor administrative si, dupa caz, judiciare, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este interzisa instrainarea, schimbarea destinatiei, ipotecarea sau grevarea sub orice forma a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare in conditiile prezentei ordonante de urgenta. (2) Solicitantilor le revine obligatia de a instiinta in scris detinatorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse in conditiile prezentei ordonante de urgenta." 17. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobandi dreptul de proprietate asupra imobilelor in temeiul prezentei ordonante de urgenta vor incheia cu detinatorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, in mod obligatoriu, in 26 termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, dupa caz, a unitatii detinatoare prevazute la art. 11, termen dupa care, daca protocolul nu a fost semnat, se va incheia in prezenta executorului judecatoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluarii imobilului. (2) Proprietarii vor intra in posesia bunurilor imobile solicitate in termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, in cazul imobilelor prevazute la art. 1 alin. (6) si la art. 4 alin. (2) si (2)1." 18. Articolul 51 se renumeroteaza si va deveni articolul 54. 19. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu urmatorul cuprins:

Art. 51. - (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage raspunderea contraventionala a institutiei sau, dupa caz, a conducatorului institutiei careia ii incumba respectarea acestor obligatii. (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nerespectarea obligatiei prevazute la art.1 alin. (24); b) nerespectarea obligatiei prevazute la art.1 alin. (7); c) nerespectarea obligatiei prevazute la art.11 alin. (2) de catre unitatea detinatoare; d) necomunicarea sau comunicarea in mod eronat a informatiilor solicitate potrivit art.2 alin. (7) si (8); e) nerespectarea obligatiei prevazute la art.5 alin. (1); f) incalcarea interdictiei de instrainare prevazute la art. 42 alin. (1). (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit.a) -e) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. (4) Fapta prevazuta la alin. (2) lit. f) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. (5) Neincheierea de catre detinatorul actual a protocolului de predarepreluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligatia acestuia de a plati noului proprietar o suma, calculata pe zi de intarziere, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului.

Art. 52. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (2) si aplicarea sanctiunilor in ceea ce priveste ministerele, prefecturile, unitatile detinatoare prevazute la art.11 se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. (2) În cazul autoritatilor administratiei publice locale situate pe raza teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti constatarea contraventiilor revine prefectului judetului, respectiv Prefectului municipiului 27 Bucuresti, iar aplicarea sanctiunilor revine Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Activitatea prefectului judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, prevazuta la alin. (2) este supusa controlului Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prin corpul de control al acesteia. În masura in care acesta constata neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a acestor obligatii va propune ministrului administratiei si internelor masurile corespunzatoare.

Art. 53. - Dispozitiile art. 51 si art. 52 se vor completa cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II. - Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinand cultelor religioase, prevazut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile ulterioare, este de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune prevazut la art.41 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se prescrie in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - (1) Cererile de retrocedare avand ca obiect terenuri situate in extravilanul localitatilor la data preluarii abuzive, precum si constructii de orice fel, situate in extravilanul localitatilor, apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului, constructii de pe terenurile forestiere, care au facut parte din exploatatia forestiera la data trecerii in proprietatea statului, se vor inainta de catre Comisia speciala de retrocedare, in vederea solutionarii, in termen de 60 de zile, comisiilor comunale orasenesti si municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Termenul de 60 de zile prevazut la alin.(1), curge de la data la care Comisia speciala de retrocedare primeste situatia juridica din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat in extravilan. 28

Art. V. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.308 din 4 iulie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VI. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.184/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.929 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 48/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.262 din 25 martie 2004. 29

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe
Acest site foloseste Cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre Termeni si conditii, Politica GDPR

Sunt de acord